Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška o místním poplatku


OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA OBCE
O  MÍSTNÍCH  POPLATCÍCH
č. 2/ 2003

Obecní zastupitelstvo obce Holovousy se usneslo podle §84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších novel, dne 22. 4. 2003 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

                                                                 Čl. 1
P ř e d mě t   p o p l a t k u
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
    straňování komunálních odpadů.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství.
Čl. 2
Z á k l a d n í  p o j m y
Správu poplatku vykonává obec Holovousy.
a) poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,tří-
    dění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve smyslu ustanovení §10 odst. 1
    písm. a) zákona o místních poplatcích je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý
    pobyt, a to bez ohledu na její věk. Dále je poplatníkem ve smyslu ustanovení §10 odst.1
    písm. b) zákona o místních poplatcích fyzická osoba vlastnící stavbu určenou nebo
    sloužící k individuální rekreaci za předpokladu, že v uvedené stavbě není k trvalému
    pobytu hlášena žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
    jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
    za jednu fyzickou osobu.
b) poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného pro-
    stranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních,
    prodejních nebo reklamních zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla,
    atd. Za veřejné prostranství se považují všechna místa, která jsou určena k veřejnému
    užívání, jsou to pozemní komunikace, veřejná zeleň, návsi atd. Poplatek za užívání ve-
    řejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostran-
    ství způsobem výše popsaným.
                                                                Čl. 3
S a z b y   p o p l a t k u
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
    straňování komunálních odpadů :
    osoba s trvalým pobytem, bez ohledu na věk : 250,- Kč / rok
    osoba užívající objekt k individuální rekreaci : 250,- Kč / rok
    Zákon umožňuje, aby byl za domácnost poplatek odváděn jedním společným zástupcem
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství :
    umístění reklamy                                             25,- Kč / měsíc
    umístění stavebního zařízení                              5,- Kč / m2 / měsíc
    umístění skládky stavebního materiálu             20,- Kč / m2 / rok
    krátkodobé používání                                        5,- Kč / m2 / den
    trvalé parkovací místo pro vozidla                     5,- Kč / m2 / den

Čl. 4
O h l a š o v a c í   p o v i n n o s t
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději
v den vzniku a zániku poplatkové povinnosti. Poplatek se vybírá poprvé za den, v němž
užívání veřejného prostranství započalo, nebo kdy veřejné prostranství bylo k tomuto ú-
čelu zabráno. Posledním dnem poplatkové povinnosti je den předcházející oznámení po-
platníka správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo a to za předpokladu,
že všechna užívaná zařízení byla odstraněna a prostranství uvedeno do původního stavu.
Čl. 5
S p l a t n o s t   p o p l a t k u
a) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
    straňování komunálních odpadů je do 30. 6. každého roku
b) poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný ihned při ohlášení
Čl. 6
S a n k c e
Při nezaplacení poplatku v termínu splatnosti může správce poplatku uložit poplatníkovi
sankci ve výši 50% poplatku dle ustanovení §37 zákona o správě daní a poplatků.
Čl. 7
K o n t r o l n í   č i n n o s t
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí pověřený pracovník obce Holovousy
Čl. 8
Ú č i n n o s t
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 8. 5. 2003
Čl.9
Z r u š o v a c í   u s t a n o v e n í
Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 a č. 1/2003.
 

Vyvěšeno: 26. 2. 2004

Datum sejmutí:

Zpět